Regulamin

Ostatnia aktualizacja niniejszego Regulaminu miała miejsce 1 czerwca 2020 roku.

Wprowadzenie
Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych za pomocą Serwisu BidHols.com oraz warunki ich świadczenia. Odwiedzanie i korzystanie zarówno ze strony internetowej, jak i jej aplikacji mobilnej, oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację informacji w niej zawartych. Regulamin może być okresowo aktualizowany, dlatego dla pewności proponujemy regularnie sprawdzać tę stronę.

Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
• Administrator - administrator serwisu BidHols.com;
• Serwis – jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa Administratora, posługującą się stroną internetową BidHols.com;
• Użytkownik – osoba fizyczna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca w jakikolwiek sposób ze strony internetowej BidHols.com;
• Oferta – oferta turystyczna: bilet lotniczy, pobyt w hotelu, wakacje;
• Organizator – podmiot turystyczny będący organizatorem wystawianej oferty turystycznej;
• Konto – zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego zarejestrowanego Użytkownika panel na stronie internetowej BidHols.com, dzięki któremu Użytkownik uzyskuje możliwość zmiany swoich ustawień i ma dostęp do historii licytacji;
• Rejestracja – proces zakładania konta Użytkownika w serwisie, poprzedzony zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności;
• Newsletter – wiadomość e-mail wysyłana cyklicznie do zarejestrowanego Użytkownika, zawierająca informacje o wydarzeniach i promocjach turystycznych.

Administrator Serwisu
Administratorem danych osobowych Klientów oraz zarejestrowanych Użytkowników serwisu jest firma API Lab z siedzibą w Warszawie (00-716), ul. Bartycka 71/26, posiadająca numer NIP 8121715742, numer REGON 672957080.

Usługa
BidHols.com jest serwisem umożliwiającym składanie propozycji kupna ofert turystycznych.
Użytkownicy poprzez licytację wyrażają chęć kupna biletu lotniczego, pobytu w hotelu lub wczasów. Wszyscy, którzy zaproponowali najwyższe kwoty mają możliwość wykupienia danej oferty po cenie jaką zaproponowali, jeśli cena ta okaże się interesująca dla Organizatora.
Oferty mogą być wystawiane zarówno przez Serwis jak i bezpośrednio przez Organizatora.
Każda licytacja ma określoną datę końca licytacji, po której nie jest możliwe dalsze licytowanie.
Użytkownik może brać udział maksymalnie w trzech licytacjach jednego dnia i w sumie nie może licytować więcej niż trzy razy tej samej Oferty przez cały okres, gdy dana oferta jest aktywna.

Licytowany bilet lotniczy zawiera następujące informacje:
• Miejsce wylotu (miasto, państwo, kod lotniska);
• Miejsce docelowe (miasto, państwo, kod lotniska);
• Orientacyjny czas trwania lotu;
• Czy lot jest bezpośredni czy z przesiadkami;
• Nazwę przewoźnika, link do strony internetowej linii lotniczej.
Użytkownik podczas składania Oferty podaje:
• Preferowany termin wylotu;
• Okres pobytu;
• Liczbę biletów jaką chce kupić;
• Kwotę, za jaką jest w stanie kupić jeden bilet.

Licytowany pobyt w hotelu zawiera następujące informacje:
• Miejsce pobytu (miasto, państwo)
• Rodzaj pokoju
• Czy pobyt zawiera bezpłatne śniadanie
• Standard hotelu
• Nazwę hotelu, link do strony internetowej obiektu
Użytkownik podczas składania Oferty podaje:
• Preferowany termin pobytu;
• Okres pobytu;
• Liczbę gości;
• Kwotę, za jaką jest w stanie kupić pobyt na jeden dzień.

Licytowane wakacje zawierają następujące informacje:
• Miejsce pobytu (miasto, państwo);
• Rodzaj pokoju i standard;
• Czy pobyt zawiera bezpłatne śniadanie;
• Nazwę hotelu, link do strony internetowej obiektu;
• Nazwę organizatora wczasów/wakacji wraz z linkiem do strony internetowej;
• Długość trwania pobytu.
Użytkownik podczas składania Oferty podaje:
• Preferowany termin wyjazdu;
• Liczbę osób;
• Kwotę, za jaką jest w stanie kupić wakacje dla jednej osoby.

Przy Ofertach mogą być również podane inne dodatkowe informacje, takie jak: klasa biletu, informacje o dodatkowym bagażu, informacje o posiłku, udogodnienia, informacje turystyczne.

Rozstrzygnięcie licytacji
Po zakończeniu licytacji Organizatorowi zostaje przekazana lista pięciu Użytkowników, którzy zaproponowali najwyższe ceny. Jeśli kilku użytkowników zaproponuje taką samą cenę o kolejności decyduje data licytacji, im wcześniejsza tym większy priorytet danej licytacji. Ostatecznie od Organizatora zależy, komu umożliwi on wykup danej Oferty.
Użytkownik może znaleźć się maksymalnie jeden raz w ciągu danego miesiąca kalendarzowego w gronie osób wytypowanych do wykupienia Oferty. Jeśli Użytkownik wygra kilka licytacji w tym samym miesiącu kalendarzowym, zostanie uznana tylko ta z najwcześniejszą datą zakończenia licytacji.
Użytkownik zostanie poinformowany mailowo i telefonicznie o możliwości wykupu Oferty najpóźniej 21 dni przed planowaną datą wylotu/pobytu.

Założenie i usunięcie konta
Proces zakładania konta Użytkownika zawsze rozpoczyna się od Rejestracji. Informacje wymagane przy rejestracji:
1) Podanie nazwy Użytkownika i adresu email. Na podany adres email wysyłane jest automatyczne powiadomienie z linkiem aktywacyjnym.
2) Po potwierdzeniu adresu email i skorzystaniu z linku aktywacyjnego podanego w wiadomości Użytkownik zostaje przekierowany bezpośrednio do panelu Użytkownika.
3) Dokończeniem rejestracji jest wpisanie hasła i uzupełnienie pozostałych danych osobowych (wymagane dane są wyraźnie oznaczone).

Po uzyskaniu dostępu do Konta istnieje możliwość zmiany hasła dostępu oraz usunięcia konta. Konto można również usunąć wysyłając maila na adres: boarding@bidhols.com.
Serwis ma prawo wedle własnego zdania, bez uprzedzenia, niezwłocznie usunąć profil Użytkownika i pozbawić go dostępu do usługi. Przyczyny takiego usunięcia będą obejmowały między innymi złamanie lub naruszenie niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności.

Newsletter
Newsletter to usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi cyklicznych wiadomości drogą e-mailową zawierających informacje o wydarzeniach i promocjach turystycznych, rekomendacjach dotyczących miejsc podróży, czy poradach dla podróżujących. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną, po wcześniejszym zamówieniu newslettera przez Użytkownika, który dobrowolnie zapisał się do jego bazy odbiorców, bądź dokonał rejestracji w naszym serwisie oraz wyraził zgodę na otrzymywanie od nas informacji o charakterze handlowym. Z chwilą dokonania zamówienia, pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera. Użytkownik w każdym momencie może rozwiązać umowę o świadczenie usług Newslettera poprzez skierowanie do BidHols.com oświadczenie o wypowiedzeniu tej umowy. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem, wysyłając maila na adres: boarding@bidhols.com.
Z usługi Newsletter można również zrezygnować poprzez odpowiednia]ą zmianę ustawień w Panelu Użytkownika.

Wymagania techniczne
W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Serwisu BidHols.com, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych w wersjach najnowszych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge.

Czynności zakazane
Administrator zakazuje Użytkownikowi przesyłania i wykorzystywania w ramach korzystania z Serwisu wszelkich treści o charakterze bezprawnym. Każde umieszczenie takich treści będzie zgłaszane odpowiednim organom państwowym. Użytkownik może korzystać z serwisu BidHols.com wyłącznie w celu rzeczywistego wyszukiwania ofert usług turystycznych. Zabrania się korzystania z naszego serwisu w celu dokonywania fałszywych lub fikcyjnych rezerwacji tych usług, jak również dokonywania rezerwacji w celu ich późniejszej odsprzedaży. Jednocześnie warunkiem korzystania z serwisu jest zagwarantowanie przez Użytkownika, że nie będzie wykorzystywać go w żadnym bezprawnym lub zakazanym celu.

Modyfikacja usługi
Serwis nadaje sobie prawo do modyfikacji witryny w dowolnym czasie. Modyfikacje te mogą być czasowe lub stałe i dotyczyć mogą jej całości, lub części jej podlegającej. Użytkownik wyraża zgodę na nieponoszenie odpowiedzialności przez BidHols.com wobec Użytkowników z tytułu zmian, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usługi.

Wyłączenie odpowiedzialności
Korzystanie z serwisu BidHols.com jest dobrowolne. Serwis nie może zagwarantować Użytkownikowi, że w 100% spełni jego oczekiwania. Nie dajemy gwarancji, że usługa spełni wymagania Użytkownika, usługa będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna i wolna od błędów, a wyniki otrzymywane dzięki wykorzystaniu z usługi będą dokładne i wiarygodne, jakość produktów, usług, informacji i innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem usługi będzie spełniać jego oczekiwania.

Reklamacje
Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania strony internetowej mogą być przez Użytkownika składane drogą mailową (boarding@bidhols.com), przez formularz kontaktowy, bądź listownie na adres Administratora. W treści reklamacji należy podać nazwę Użytkownika, datę wystąpienia problemu oraz jego szczegółowy opis, w tym opis warunków technicznych urządzenia, z którego korzystano podczas używania serwisu. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Ochrona
Za nieprzestrzeganie Regulaminu, a w szczególności za naruszenie jego zapisów lub umów stanowiących integralną jego część, Użytkownik będzie ponosił odpowiedzialność przewidzianą stosownymi przepisami prawa.

Obowiązujące prawo
Postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory z niego wynikające, lub związane z jego przedmiotem lub sformułowaniem, jak również korzystanie z serwisu BidHols.com lub aplikacji do niej należącej, podlegają prawu polskiemu. Sądem Właściwym dla wszelkich sporów wynikających z korzystania przez Użytkownika z serwisu jest polski Sąd w Warszawie.

Polityka prywatności

Wprowadzenie
Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

Zbieranie danych osobowych
Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:
• informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
• informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
• informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
• informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — nick, imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, numer telefonu, adres korespondencyjny;
• informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub newsletterów;
• informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
• informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
• informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail;
• informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
• informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
• wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Korzystanie z Twoich danych osobowych
Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:
• administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
• personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
• umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
• wysyłania towarów i usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
• świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
• wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
• przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
• wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
• wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
• przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
• dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
• zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
• zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
• weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości);
• innych zastosowań.

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.
Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.
Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

Ujawnianie danych osobowych
Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.
Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:
• w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
• w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
• w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
• nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy);
• wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych
Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

Międzynarodowe transfery danych
1) Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”.
2) Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów Zjednoczonych Ameryki.
3) Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.
4) Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji.

Zachowywanie danych osobowych
1) W niniejszej sekcji określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.
2) Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
3) Bez uszczerbku dla podpunktu 2 zazwyczaj usuwamy dane osobowe należące do kategorii określonych poniżej w dniu/godzinie określonej poniżej:
• ostatniego dnia każdego miesiąca, 23:59;
• ostatniego dnia każdego roku, 23:59.
4) Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
• w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
• jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych;
• w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

Bezpieczeństwo danych osobowych
1) Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
2) Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
3) Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
4) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
5) Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

Nowelizacje
Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

Twoje prawa
Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z dostarczeniem odpowiedniego dowodu tożsamości (zazwyczaj akceptujemy kserokopię paszportu lub dowodu osobistego).
Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.
Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.
W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

Strony Internetowe firm trzecich
Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych firm/osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

Aktualizacja informacji
Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Ciasteczka
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.
1) Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
• używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników;
• używamy własnych plików cookie w domenie BidHols.com, aby zidentyfikować użytkownika i umożliwić mu udział w licytacji ofert turystycznych.
2) Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie. Na przykład w Chrome możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”. Jeśli używasz innej przeglądarki, możesz sprawdzić jak zablokować pliki cookie w sekcji "Pomoc/Help" lub na stronie producenta swojej przeglądarki.
3) Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze. Na przykład w przeglądarce Chrome można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”. Jeśli używasz innej przeglądarki, możesz sprawdzić jak usunąć pliki cookie w sekcji "Pomoc/Help" lub na stronie producenta swojej przeglądarki.
4) Usunięcie plików cookie lub ich zablokowanie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność naszego serwisu, nie będziesz mógł wtedy korzystać z wszystkich funkcji serwisu BidHols.com.